STATUT


STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ

„Fundacja Piłka jest Piękna”


z siedzibą w Warszawie

(tekst jednolity z dnia 19 października 2011 roku)
[Postanowienia ogólne]


§ 1.


Fundacja pod nazwą „Fundacja Piłka jest Piękna”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Krzysztofa Bąka, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym (Rep. A nr 3348/2011) – oświadczenie o ustanowieniu fundacji, sporządzonym w dniu 29 września 2011 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Marii Kokoszczyńskiej w Warszawie przy Al. Solidarności 117 lok. 601 oraz aktem notarialnym (Rep. A. 3595/2011) – zmiana oświadczenia o ustanowieniu fundacji sporządzonym w dniu 19 października 2011 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Marii Kokoszczyńskiej w Warszawie przy Al. Solidarności 117 lok. 601, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 teks jednolity) oraz niniejszego Statutu.


§ 2.


Fundacja ma osobowość prawną.


§ 3.


Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.


§ 4.


Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw sportu.


§ 5.


 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Fundacja może ustanowić swoje przedstawicielstwa w kraju i za granicą.


§ 6.


 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 2. Fundacja ma prawo używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz pieczęci podłużnej lub okrągłej wskazujących jej nazwę, siedzibę, znak Fundacji.

 3. Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać odznaki, medale honorowe, stypendia i inne nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.[Cele działania Fundacji]


§ 7.


Celami Fundacji są:

 1. promocja piękna, historii i tradycji piłki nożnej,

 2. wspieranie profesjonalizacji biznesowej i rozwoju piłki nożnej,

 3. propagowanie odpowiedzialności społecznej środowisk piłki i biznesu.


§ 8.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie i wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych dla rozwoju  piłki nożnej,

 2. inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych dla rozwoju piłki nożnej,

 3. inicjowanie i wspieranie działań propagujących zdrowy i aktywny tryb życia poprzez uprawianie piłki nożnej,

 4. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa piłki nożnej,

 5. prowadzenie działań integrujących środowiska piłki nożnej i biznesu piłkarskiego,

 6. organizację meczy, turniejów, rozgrywek, imprez piłkarskich, w tym mających na celu wsparcie różnych grup społecznych między innymi w ramach akcji „Piłka jest Piękna – gramy dla …”,

 7. rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych, związanych z promocją oraz wspieraniem celów statutowych Fundacji,

 8. współpracę z innymi podmiotami, których działalność statutowa jest zbliżona do celów działania Fundacji.


§ 9.


 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych oraz instytucji, jeśli jest ona zbieżna z celami Fundacji.

 2. Każdy darczyńca, wolontariusz oraz pracownik Fundacji przestrzega Kodeksu Etycznego przyjętego przez Fundatora oraz jest zobowiązany przedłożyć pisemne oświadczenie o uczciwości, niekaralności oraz o nieuczestniczeniu w niedozwolonych lub nieuczciwych działaniach związanych z piłką nożną.[Działalność gospodarcza]


§ 10.


 1. Z funduszu założycielskiego, o którym mowa w § 11 ust. 1 Statutu kwota 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) jest przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 1. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,

 2. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,

 3. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

 4. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

 5. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 6. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 7. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 8. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 9. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 10. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 11. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 12. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

 13. 58.11.Z Wydawanie książek,

 14. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

 15. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

 16. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

 17. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,

 18. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

 19. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

 20. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

 21. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

 22. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

 23. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.[Majątek i dochody Fundacji]


§ 11.


 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


§ 12.


Dochody Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania, które pochodzić mogą z:

 1. wpłat Fundatora,

 2. darowizn, spadków i zapisów,

 3. dotacji i subwencji oraz grantów,

 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 5. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych,

 6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,

 7. dochodów z działalności gospodarczej.


§ 13.


 1.  
  1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub ofiarodawców.

  2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§ 14.


W działalności Fundacji zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Fundacji zobowiązań członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 4. dokonywanie zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracowników oraz osób im bliskich jak i podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz ich osoby bliskie,

 5. wykorzystywanie majątku Fundacji w celu zakupu papierów wartościowych.[Organy Fundacji]


§ 15.


 1. Organami Fundacji są:

  1. Fundator,

  2. Zarząd Fundacji,

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Członkowie organów Fundacji, z zastrzeżeniem § 20 Statutu, nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach organu, mogą jednak domagać się zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach organu, w tym kosztów podróży. O zwrocie uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach organu decyduje Fundator.

 3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 4. Z wyjątkiem uregulowań wyraźnie wskazanych w Statucie, uchwały i decyzje organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oraz mogą być powzięte jedynie w obecności co najmniej dwóch trzecich liczby członków danego organu.[Fundator]


§ 16.


Fundatorowi przysługują uprawnienia inicjatywne, stanowiące, jak również kontrolne i nadzorcze, w tym uprawnienie do:

 1.  
  1.  
   1. wytyczania głównych kierunków działania Fundacji,

   2. prowadzenia nadzoru nad realizacją kierunków działania Fundacji,

   3. opiniowania sprawozdań z działalności Fundacji,

   4. powoływania i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej oraz wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

   5. powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu (za wyjątkiem pierwszego Prezesa Zarządu),

   6. powoływania (za wyjątkiem pierwszego Zarządu) i odwoływania członków Zarządu,

   7. wyrażania opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

   8. kontrolowania bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

   9. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

   10. zatwierdzania rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,

   11. ustalania wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków;

   12. dokonywania zmian w Statucie Fundacji,

   13. decydowania o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

   14. ustanawiania wewnętrznej organizacji Fundacji,

   15. zatwierdzania regulaminu Zarządu,

   16. określania warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu Fundacji,

   17. decydowania o zwrocie członkom organów wydatków związanych z ich uczestnictwem w pracach organu,

   18. wyrażania zgody o charakterze wiążącym dla Zarządu na nawiązanie i rozwiązanie przez Zarząd stosunku pracy z pracownikami Fundacji;

   19. tworzenia rad i zespołów programowych mających na celu realizację celów statutowych Fundacji,

   20. decydowanie o składzie osobowym rad i zespołów programowych, o których mowa w § 16 lit. s Statutu,

   21. dokonywania wyboru firmy audytorskiej, zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu.


§ 17.


Fundator w celu wykonania swych zadań jest uprawniony do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

 2. żądania od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,

 3. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.[Zarząd Fundacji]


§ 18.


 1. Zarząd Fundacji liczy od jednej do trzech osób.

 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

 3. Dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji przez więcej niż jedną kadencję.

 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 5. W skład pierwszego Zarządu wchodzi p. Krzysztof Bąk pełniący funkcję Prezesa Zarządu..


§ 19.


Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:

 1. upływu kadencji,

 2. śmierci członka Zarządu,

 3. złożenia rezygnacji przez członka Zarządu w drodze pisemnego oświadczenia, przekazanego na ręce Fundatora,

 4. odwołania przez Fundatora.


§ 20.


 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy:

 1. uchwalanie wieloletnich, jak również rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, przedstawianych do zatwierdzenia przez Fundatora,

 2. uchwalanie regulaminu Zarządu,

 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji z zastrzeżeniem § 15 lit. p) Statutu,

 4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 5. sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności,

 6. podejmowanie decyzji w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

 1.  
  1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora lub innego członka Zarządu.

  2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jego członków, jak również obecność co najmniej dwóch trzecich jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

  3. Każdy Członek Zarządu ma jeden głos. W przypadku równości głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

  4. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden z jego członków nie zgłosi sprzeciwu co do tego trybu podejmowania uchwał.

  5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

  6. O miejscu i terminie posiedzenia Zarządu zawiadamia się Fundatora na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.


§ 21.


 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację poprzez nawiązanie stosunku pracy lub zawarcie umowy cywilnoprawnej, o czym decyduje Fundator.

 2. Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia Członków Zarządu określa Fundator.

 3. W przypadku, gdy Członkiem Zarządu jest Fundator, nie pobiera on żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu.[Sposób reprezentacji]


§ 22.


 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku zarządu jednoosobowego składa Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 2. W umowach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Fundator.

 [Komisja Rewizyjna]


§ 23.


 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 6 członków, w tym z Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego.

 2. Członków Komisji, w tym jej Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego powołuje na czas nieoznaczony Fundator.

 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki może wykonywać jego Zastępca pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Fundatora. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane nie rzadziej niż dwa razy do roku. W przypadku równości głosu, decydujący jest głos Przewodniczącego.


§ 24.


 1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji i we współpracy z firmą audytorską wybieraną corocznie przez Fundatora po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej kontroluje prawidłowość działania Fundacji.

 2. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i planami działalności Fundacji określonymi przez Fundatora;

 2. kontrola wykonywania przez Zarząd zaleceń i żądań Fundatora oraz kontrola zgodności działalności Zarządu ze Statutem;

 3. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego;

 4. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana złożyć Fundatorowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności z uwzględnieniem wyników kontroli, o których mowa powyżej w ust. 2 lit. a) i b) Statutu.


§ 25.


 1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z datą odwołania przez organ uprawniony do powoływania członków Komisji Rewizyjnej.

 2. Z członkostwem w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć funkcji Członka Zarządu.

 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.


§ 26.


Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagane jest powiadomienie o miejscu i terminie posiedzenia wszystkich jej członków, jak również obecność co najmniej dwóch trzecich jej członków, w tym jej Przewodniczącego.

[Zmiana Statutu]


§ 27.


Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć istotnych zmian celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.[Połączenie z inną fundacją]


§ 28.


 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

 3. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator.[Likwidacja Fundacji]


§ 29.


 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.

 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.